Beagle

Variation Title Sku Price Quantity
Beagle – Jar Opener JO-BG $ 4.50
Beagle – 4″ Lillie Pad LP4-BG $ 4.50
Beagle – 5″ Lillie Pad LP5-BG $ 5.00
Beagle – 8″ Trivet TR-BG $ 8.00
Beagle – 9″x13″ Casserole Trivet TRC-BG $ 13.00
Beagle – 9″ Square Trivet TRS-BG $ 9.00
Beagle – 10″ Circle Trivet TRT-BG $ 10.50